erfgenaam
Wetboek der successierechten
Hoofdstuk IX Betaling der rechten en boeten

Afdeling II Bijdrage

Artikel 75

In zoverre er geen andersluidende beschikkingen bestaan, worden de rechten van successie en van overgang bij overlijden gedragen door de erfgenamen, legatarissen en begiftigden, ieder voor datgeen wat door hem verkregen wordt.