Wetboek der successierechten

Hoofdstuk IX: Betaling der rechten en boeten

Afdeling III : Termijn van betaling

Artikel 77

De betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, zomede van de verschuldigde boeten, geschiedt binnen twee maanden na de dag waarop de bij artikel 40 gestelde termijn verstreken is. Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

De directeur-generaal van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen kan, indien de erfgoederen voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt of wanneer zij niet voor een onmiddellijke tegeldemaking vatbaar zijn zonder aan de belastingplichtigen een aanzienlijk nadeel te berokkenen, deze, tegen waarborg, toelaten hun schuld bij gedeeltelijke betalingen te voldoen binnen een tijdsbestek dat vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het overlijden of van de tot de belasting aanleiding gevende gebeurtenis, niet mag overschrijden.

Artikel 78: voorwaardelijke rechten

Artikel 79: uitstel van betaling bij verkrijging van blote eigendom

Artikel 80: betaling met kunstwerken

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht