Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk IX : Betaling van rechten en boeten

Afdeling III : Termijn van betaling

Artikel 79 Belgische Wetboek der Successierechten anno 2006:

De erfgenaam, legataris of begiftigde die een goed in blote eigendom uit de nalatenschap van een Rijksinwoner verkrijgt, mag de betaling van het wegens dit goed verschuldigde successierecht uitstellen totdat het vruchtgebruik door het afsterven van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de termijn te niet gaat, mits, op zijn kosten, een voldoende waarborg te stellen.

In dit geval, moet de belanghebbende zich ertoe verbinden, als belasting, boven het recht verevend op de waarde van de blote eigendom ten dage van het openvallen van de nalatenschap, een forfaitaire som te betalen gelijk aan de jaarlijkse interest van dit recht, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat tot grondslag gediend heeft voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik, zulks overeenkomstig artikel 21; de rentevoet van de in aanmerking te nemen interest is die vastgesteld in burgerlijke zaken ten dage van het overlijden.

Dit artikel moet worden samen gelezen met artikel 58

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Deze bepaling is alleen van toepassing op verkrijgingen onder het successierecht, namelijk uit de nalatenschap van een Rijksinwoner.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht