erfgenaam
Wetboek der successierechten - Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten
Afdeling I : Verplichting - Afdeling II Bijdrage - Afdeling III Termijn van betaling - Afdeling IV : Moratoire interest - Afdeling V : Wijzen van betaling

Afdeling I : Verplichting


Artikel 70

De erfgenamen, legatarissen en begiftigden zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij het overlijden en voor de interesten, ieder voor het door hem verkregene.

Bovendien, zijn de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap van een Rijksinwoner samen aansprakelijk, ieder in verhouding van zijn erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder algemene titel of onder bijzondere titel. Deze regel is niet van toepassing op de rechten en interesten verschuldigd op de in artikel 37 voorziene nieuwe aangiften, wanneer het op hen niet berust deze aangiften in te leveren.Artikel 71

Ieder persoon door wiens toedoen een overtreding gepleegd werd, is persoonlijk aansprakelijk voor de wegens deze overtreding verschuldigde boete.

Wordt door verscheidene personen een overtreding gepleegd, die tot een met het recht evenredige boete aanleiding geeft, zo is ieder der overtreders voor deze boete aansprakelijk voor zover hij tot betaling van het recht kan worden gedwongen.Artikel 72

De met erfstelling bezwaarde erfgenaam die de in nummer 6 van artikel 37 voorgeschreven aangifte niet inlevert en de personen die werden veroordeeld als daders of medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133bis, zijn met de belastingplichtigen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de door het feit van de inbreuk ontdoken rechten en, desvoorkomend van de interesten en belastingboeten.


Artikel 73

Het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap ontheft de erfgenamen van geen der bij dit wetboek voorgeschreven verplichtingen.

De beheerder, voor de vereffening van de nalatenschap aangesteld zoals bepaald in de artikelen 803bis, 804 en 810bis van het Burgerlijk Wetboek, is eveneens tot deze verplichting gehouden.


Artikel 74

De vertegenwoordigers der erfgenamen, legatarissen en begiftigden, de curators van onbeheerde nalatenschappen, de sequesters, de testamentuitvoerders en alle anderen die tot opdracht hebben of de last op zich genomen hebben de aangifte in te leveren, zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden, voor de interesten en de boeten, voor zoveel het van hen heeft afgehangen in de nakoming van de wet te voorzien.


Artikel 75