erfgenaam
Wetboek der successierechten -Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten

Afdeling I : Verplichting - Afdeling II Bijdrage - Afdeling III Termijn van betaling - Afdeling IV : Moratoire interest - Afdeling V : Wijzen van betaling


Afdeling II : Bijdrage

Artikel 75
In zoverre er geen andersluidende beschikkingen bestaan, worden de rechten van successie en van overgang bij overlijden gedragen door de erfgenamen, legatarissen en begiftigden, ieder voor datgeen wat door hem verkregen wordt.


Artikel 76