Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom

Artikel 58 Belgische Wetboek der Successierechten anno 2006:

Wanneer een goed in blote eigendom vr het vervallen van het vruchtgebruik meermaals wegens overlijden werd overgedragen, is de erfgenaam, die het genot van het volle erfgoed verkrijgt, slechts gehouden, zowel voor de rechten waarvan de betaling werd geschorst, als voor die welke hij uit zijne hoofde mocht verschuldigd zijn, ten hoogste een som te betalen welke zestig ten honderd vertegenwoordigt van de waarde in volle eigendom van het goed op de datum waarop de jongste overdracht van de blote eigendom plaats had.

Dit artikel moet worden samen gelezen met artikel 79

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Stel dat een grootvader een testament maakt met blote eigendom voor zijn kleinkind. Na zijn overlijden komt het vruchtgebruik aan de grootmoeder toe. Echter nog voordat die komt te overlijden, komt eerst het kleinkind te overlijden. Het kleinkind had een testament in voordeel van zijn vader. Dan zou men al een tweede keer op het erven van de blote eigendom moeten betalen. Stel nu dat de vader komt de overlijden voor zijn moeder, die nog steeds het vruchtgebruik heeft, en een testament maakt voor zijn echtgenote. Dan zou de echtgenote van de vader, nog eens (nu al een derde keer) successierecht moeten betalen op het erven van de blote eigendom. Stel dat deze (derde) betaling van successierecht op de blote eigendom opnieuw wordt uitgesteld, tot het overlijden van de grootmoeder die het vruchtgebruik heeft.

In dit geval voorziet artikel 58 W. Succ. een maximum limiet van 60 procent inzake de betaling van het successierecht bij het ophouden van het vruchtgebruik.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht