Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Artikel 59 (Vlaamse) anno 2006:

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verlaagd :

1░ tot 6,6 procent voor de legaten aan

a . provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen in het Vlaamse Gewest;

b . de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen;

c . de co÷peratieve vennootschap "Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen";

d . dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen zoals bedoeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

2░ tot 8,80 pct. voor de legaten gedaan aan de verenigingen zonder winstoogmerk, ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.

 

2747.com / law / erfrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Arbitragehof

Art. 59 zoals destijds ingevoerd bij art. 19, Decreet 20.12.1996

Arrest van het Arbitragehof van 09.12.98 : tarief voor instellingen van openbaar nut gelegen in het Vlaamse Gewest wordt niet verlaagd,

gewijzigd bij art. 61, D 19.12.2003 (B.S. 31.12.2003) met ingang van 01.01.2004.

 

Ter vergelijking: legaten aan het Vlaamse Gewest of aan de Vlaamse Gemeenschap zijn volledig vrijgesteld van successierecht (art 55 W.Succ. anno 2006)

 

2747.com / law / erfrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht