Wetboek der successierechten : Hoofdstuk VI : Tarief der rechten

Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 53

Wanneer een met fideïcommis bezwaard goed op de gesubstitueerde overgaat, zomede in geval van aanwas of terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van elk tijdelijk of levenslang recht, zijn de rechten van successie en van overgang bij overlijden verschuldigd naar de graad van verwantschap tussen de overledene en de gesubstitueerde of andere verkrijger.

In deze verscheidene gevallen, blijven de ten laste van de bezwaarde of van de ingestelde in eerste rang geheven rechten aan de Staat vervallen, tenzij de substitutie, de aanwas of de terugvalling binnen het jaar na het overlijden van de beschikker plaats hebbe, in welk geval de eerste geheven rechten op de eisbaar geworden rechten worden aangerekend, zonder dat er evenwel aanleiding tot restitutie kunne zijn, en behoudens eventuele toepassing van artikel 67.