Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VI : Tarief der rechten

Afdeling I : Algemeen tarief

....
Artikel 48/2 anno 2006:

Indien het erfdeel verkregen door de langstlevende echtgenoot of door een erfgenaam in de rechte lijn meer dan 250.000,00 EUR bedraagt en geheel of gedeeltelijk bestaat uit activa die door de erflater of zijn echtgenoot beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf dat door hen of door hen samen met een of meer van hun afstammelingen persoonlijk wordt geëxploiteerd, worden die activa, in de mate dat het erfdeel daardoor boven 250.000,00 EUR uitstijgt, ter zake van het successierecht belast met 22 % tussen 250.000,00 EUR en 500.000,00 EUR en met 25 % boven de 500.000,00 EUR.

Bovenstaande bepaling is slechts toepasselijk mits de exploitatie daadwerkelijk wordt voortgezet door de erfopvolgers van de erflater of door sommigen van hen.

De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van deze bepalingen.