Het tarief der Vlaamse successierechten aano 1998

Het tarief tussen samenwonenden

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan:

1° de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek, met de erflater wettelijk samenwoont;

of

2° de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

(artikel 48 Wetboek Vlaamse Successierechten anno 2006 zoals ingevoerd door Decreet van 15 juli 1997, inwerking getreden vanaf 1 januari 1998.)

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht