Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VI : Tarief der rechten

Afdeling I: Algemeen tarief

Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 49: Wanneer er onzekerheid bestaat omtrent de devolutie der nalatenschap of de graad van bloedverwantschap van een erfgenaam, legataris of begiftigde, wordt het hoogste opvorderbaar recht geheven, onder voorbehoud, voor de belanghebbenden, de teruggaaf te vorderen ingeval aan de onzekerheid een einde zou worden gemaakt.

Artikel 50: Vlaanderen (stiefkind, ex-gehuwden/samenwonenden, zorgkind), Brussel 

Artikel 51 : verkrijging tussen echtgenoten

Artikel 52: Vlaanderen (adoptie), Brussel

Artikel 53: fidei commis de residuo (restlegaat)