Wetboek der successierechten
Hoofdstuk VI : Tarief der rechten : Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 51

Wanneer de overlevende echtgenoot als wettige erfgenaam en, bovendien, uit welken hoofde ook, tot de erfenis van zijn medeëchtgenoot komt, wordt het recht op al wat hem vervalt verrekend tegen het percentage bepaald voor wat tussen echtgenoten wordt verkregen.


Wetsgeschiedenis