Wetboek der successierechten
Hoofdstuk VI : Tarief der rechten : Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 52/1

Wanneer een persoon, bloedverwant van de overledene in verschillende graden in de vaderlijke en moederlijke liniën, tot de erfenis komt, hetzij in zijn dubbele hoedanigheid van erfgenaam, hetzij als legataris of begiftigde, wordt het recht volgens het laagste tarief verrekend op al wat hij verkrijgt.


Artikel 52/2

Voor de toepassing van dit Wetboek wordt er geen rekening gehouden met de verwantschapsband voortspruitend uit de gewone adoptie.

Evenwel wordt, mits bewijs te verstrekken door de belanghebbenden, met deze adoptieve afstamming rekening gehouden:

1° wanneer het adoptief kind een kind is van de echtgenoot van de adoptant;

2° wanneer, op het ogenblik van de adoptie, het adoptief kind onder de voogdij was van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, of wees van een voor België gestorven vader of moeder;

3° wanneer het adoptief kind, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar, gedurende drie achtereenvolgende jaren hoofdzakelijk van de adoptant, of van deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen;

4° wanneer de adoptie gedaan werd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn.

--------------------
Art. 52/2 : gewijzigd bij art. 58, Decreet 20.12.2002
            (B.S. 31.12.2002), met ingang van 01.01.2003.