Wetboek successierechten: Hoofdstuk VIII : Verevening van de rechten

Afdeling I : Algemene regelen

....
Artikel 66bis : Vlaanderen anno 2007:

Zo er schenkingen onder levenden bedoeld in artikel 42, nummer VIIIbis, bestaan, wordt de basis waarop het registratierecht werd of dient geheven uit hoofde van die schenkingen, gevoegd bij het erfelijk emolument der belanghebbenden om het op dit emolument toepasselijk progressief recht van successie of van overgang bij overlijden te bepalen.

Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor :

- schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw en waarop het in artikel 140nonies, sub a), van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalde evenredig recht werd geheven;

- schenkingen van roerende goederen waarop het in artikel 131, § 2, van hetzelfde Wetboek bepaalde evenredig recht werd geheven;

- schenkingen van ondernemingen waarop het in artikel 140bis van hetzelfde Wetboek bepaalde evenredig recht werd geheven.

Wetsgeschiedenis - De fiscale rol van de notaris - De nieuwe Vlaamse schenkingrechten in 2004