De successierechten en vruchtgebruik van de overledene

eye.gif (4900 bytes)

Er wordt hier vermoed dat de verwerving integraal werd gefinancierd door de overleden. Vandaar dat de goederen geacht worden in volle eigendom in zijn successie aanwezig te zijn op het ogenblik van zijn overlijden.

Artikel 9 Wetboek Successierechten

De roerende of onroerende goederen, verkregen ten bezwarenden titel voor het vruchtgebruik door de overledene en voor de blote eigendom door een derde, alsmede de effecten aan toonder of op naam, ingeschreven voor het vruchtgebruik op naam van de overledene en voor de blote eigendom op naam van een derde worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de overledene eisbaar successierecht en recht van overgang bij overlijden, geacht in volle eigendom in dezes nalatenschap voorhanden te zijn en door de derde als legaat te zijn verkregen, tenzij het bewezen wordt dat de verkrijging of de inschrijving niet een bedekte bevoordeling ten behoeve van de derde is.

Oplossing:

- bij de aankoop zal men duidelijk de splitsing van de prijs vermelden tussen vruchtgebruik en blote eigendom en aantonen dat alleen het vruchtgebruik door de overleden betaald werd en de blote eigendom door de derde die er eigenaar van wordt.

- Deze berwijzen moeten goed bewaard worden.