erfgenaam
Wetboek van Successierechten :  Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Hoofdstuk II : Belastbaar actief

- Afdeling I : Successierecht

Artikel 15:  Het successierecht is verschuldigd op de algemeenheid der aan de overledene of aan de afwezige toebehorende goederen, waar ook ze zich bevinden, na aftrekking der schulden en behoudens toepassing van artikelen 16 en 17.

Het Belgische successierecht treft het wereldwijd vermogen van de overledene

Toch bestaan er hier milderingen om dubbele belasting te vermijden. Immers het is best mogelijk dat het vermogen van de overledene onroerend goed in het buitenland gelegen omvat en dit vastgoed ook in dat land zal getroffen worden door een belasting: artikel 17.


- Afdeling II : Recht van overgang bij overlijden