erfgenaam
Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Hoofdstuk II : Belastbaar actief - Afdeling I : Successierecht

Artikel 15 - Artikel 16 : vergoedingsregels tussen gehuwden

Artikel 17:

Wanneer het actief der nalatenschap van een Rijksinwoner buitenslands gelegen onroerende goederen begrijpt, welke aanleiding geven tot het heffen, in het land der ligging, van een erfrecht, wordt het in België opvorderbaar successierecht, in de mate waarin het deze goederen treft, verminderd met het bedrag van de in het land der ligging geheven belasting, deze omgerekend in euro op de datum van de betaling dier belasting.

Hoofdstuk II : Belastbaar actief - Afdeling II : Recht van overgang bij overlijden