Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk VIII. Onbeheerde nalatenschappen

Art. 1228. In het geval van artikel 811 van het Burgerlijk Wetboek wijst de rechtbank van eerste aanleg een curator aan op verzoek van een der belanghebbenden of op vordering van de procureur des Konings. 
  De beschikking van aanwijzing van de curator wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 1229. Indien er verscheidene curators zijn aangewezen, heeft de eerstbenoemde curator van rechtswege voorrang, onverminderd de geldigheid van de handelingen die de andere curator vóór zijn ontslag heeft verricht.

  Art. 1230. De vormen door het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven voor de erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, zijn van toepassing op de wijze van beheer en op de rekening en verantwoording van de curator van een onbeheerde nalatenschap.

  Art. 1231. Ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt een register gehouden, waarin de aanwijzingen van curators van een onbeheerde nalatenschap worden ingeschreven in de alfabetische volgorde van de namen van de overledenen.

Wetsgeschiedenis