Het erven van vruchtgebruik

Het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner

Dit erfrecht bestaat in Belgie enkel uit vruchtgebruik op de nalatenschap van de huwelijkspartner, indien de huwelijkspartner afstammelingen heeft nagelaten.

 

Omzetting van het vruchtgebruik

Het vruchtgebruik op de gezinswoning

 

Inzake successierechten

Waarde van het vruchtgebruik

Het uitzonderlijke waarbij de vruchtgebruiker binnen de 6 maanden na het erven van het vruchtgebruik, reeds overleden is: art. 67 W. Succ.

 

2747.com / law / inheritance / usufruct

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

Een nalatenschap en vruchtgebruik

De wet voorziet dat de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik krijgt op de ganse nalatenschap van de eerststervende echtgenoot die afstammelingen nalaat. Hierdoor onstaat er een opsplitsing tussen het vruchtgebruik en de naakte eigendom van de goederen die afhangen van de nalatenschap

Aan de opsplitsing tussen vruchtgebruik en naakte eigendom kan in principe een einde gemaakt worden, desnoods door het voor de rechter te vorderen

De langstlevende echtgenoot kan bijna steeds vorderen dat er een einde komt aan de opsplitsing

De afstammeling van de overledene kan meestal vorderen dat er een einde komt aan de opsplitsing

Afstammelingen uit een vorig huwelijk ... en de gezinswoning

De opsplitsing komt ook ten einde door het overlijden van de vruchtgebruiker

De vruchtgebruiker heeft recht op alle vruchten die de zaak voortbrengt

De vruchtgebruiker kan ook verzaken aan zijn vruchtgebruik

1. Indien de erflater gehuwd is erft de partner het vruchtgebruik op de nalatenschap.

2. Voor het berekenen van de successierechten worden de eigendommen waarop het vuchtgebruik eindigt in een aantal gevallen toch geacht zich in de nalatenschap van de overledene te bevinden:

        a. Ingeval de erflater het eigendom aan een erfgenaam heeft verkocht met voorbehoud van vruchtgebruik

        b. Ingeval de erflater het eigendom samen met de erfgenaam heeft aangekocht, de erflater voor het vruchtgebruik en de erfgenaam voor de blote eigendom

3. Ten overstaan van reservataire erfgenamen zal de erfgenaam die een eigendom van de erflater heeft verkregen waarbij de erflater zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden, geacht worden een schenking buiten erfdeel te hebben gekregen

4. Door het overlijden van de vruchtgebruiker eindigt het vruchtgebruik

5. In heel uitzonderlijke gevallen erft de vader of moeder van de overledene 1/3de deel vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap

6. Wanneer de erflater slechts blote eigendom heeft, kan men een uitgesteld vruchtgebruik erven.

Zie ook: TESTAMENT - vruchtgebruik