Fictiebepaling: verkoop aan een erfgenaam met voorbehoud van vruchtgebruik

Artikel 11 wetboek successierechten is van toepassing.

 

Men zal in voorkomend geval zorgen dat men voldoende tegenbewijzen heeft.

 

2. Voor het berekenen van de successierechten worden de eigendommen waarop het vuchtgebruik eindigt in een aantal gevallen toch geacht zich in de nalatenschap van de overledene te bevinden:

        a. Ingeval de erflater het eigendom aan een erfgenaam heeft verkocht met voorbehoud van vruchtgebruik

        b. Ingeval de erflater het eigendom samen met de erfgenaam heeft aangekocht, de erflater voor het vruchtgebruik en de erfgenaam voor de blote eigendom.

 

Ten overstaan van de reservataire erfgenamen wordt deze verkoop geacht een schenking buiten erfdeel te zijn krachtens artikel 918 Burgerlijk Wetboek.

3. Ten overstaan van reservataire erfgenamen zal de erfgenaam die een eigendom van de erflater heeft gekocht waarbij de erflater zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden, geacht worden een schenking buiten erfdeel te hebben gekregen.