law : inheritance : valuation

Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief : Afdeling II. Bijzondere regelen

Artikel 21 anno 2007:

In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:

III. Voor de openbare effecten, volgens de prijscourant die op last van de regering wordt uitgegeven, voor zoveel de noteringen van de prijscourant beantwoorden aan een koers genoteerd gedurende de maand waarvoor zij opgemaakt wordt.

De te bezigen prijscourant is deze welke werd bekendgemaakt binnen de maand die volgt op de maand van het overlijden. Evenwel, kunnen de belanghebbenden zich beroepen op een van de twee daaropvolgende prijscouranten, op voorwaarde hun keus in hun aangifte aan te duiden.

Slechts één prijscourant mag gekozen worden; deze is toepasselijk op al de nagelaten waarden.

Belgian inheritance tax