Wetboek der Successierechten

Hoofdstuk III: Waardering van het belastbaar actief : Afdeling II. Bijzondere regelen

Artikel 21 anno 2007:

In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:

VI. Voor het op het hoofd van een derde gevestigde vruchtgebruik, door de jaarlijkse opbrengst van de goederen, berekend tegen 4 % van de waarde van de volle eigendom, vermenigvuldigd met het onder nummer V aangeduide cijfer.


Commentaar

Vruchtgebruik