Waardebepaling inzake nalatenschappen

1. Voor de berekenen der successierechten zal men voor aandelen waarvan de waarde maandelijks wordt opgegeven in de prijscourant de waarde bepalen aan de hand van deze prijscourant

2. Voor het berekenen der successierechten op de  onroerende goederen zal men ingeval van verkoop, minstens de verkoopprijs moeten aangeven

3. Voor het berekenen der successierechten verschuldigd op de inboedel behorende tot de nalatenschap zal men de waarde in beginsel bepalen aan de hand van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is

4. Voor de successierechten wordt rekening gehouden met de toestand van het vermogen van de overledene op datum van overlijden

5. Voor de verdeling tussen de erfgenamen staat het hen vrij zelf een methode van waardering te kiezen