erfgenaam

Wetboek van Successierechten: Hoofdstuk III : Waardering van het Belastbaar actief
Afdeling I : Algemene regelen - Afdeling II : Bijzondere regelen

Artikel 21
: In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld: (Wettekst)

I. Voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen

II. Voor het kapitaal en de interesten vervallen of verkregen van de schuldvorderingen

III. Voor de openbare effecten

IV. Voor de altijddurende of voor een onbepaalde tijd gevestigde erfpachten, grondrenten en andere prestatiën,

V. op het hoofd van een derde gevestigde lijfrenten en andere levenslange uitkeringen

VI. Voor het op het hoofd van een derde gevestigde vruchtgebruik

VII. Voor de voor een beperkte tijd gevestigde renten of prestatiën,

VIII. Voor de blote eigendom