Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992

Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten

Afdeling VI. - Verzekering tussen in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoten

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.
Art. 127-128

Onderafdeling II. - Gevolgen van echtscheiding of van scheiding van tafel en bed.

A. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN.

  Art. 129. Rechten van de verzekeringnemer gedurende de echtscheidingsprocedure.
  De rechten die aan de verzekeringnemer toekomen krachtens de artikelen 106 tot 120, blijven gedurende de echtscheidingsprocedure behouden, behoudens toepassing van de artikelen 1280 en 1283 van het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 130. Recht op verzekeringsprestaties gedurende de echtscheidingsprocedure.
  De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden gedurende de echtscheidingsprocedure, worden rechtsgeldig betaald aan de als begunstigde aangewezen echtgenoot, behoudens toepassing van de artikelen 1280 en 1283 van het Gerechtelijk Wetboek.

  Art. 131. Recht op verzekeringsprestaties die opeisbaar worden na de overschrijving van de echtscheiding.
  De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden na de overschrijving van de echtscheiding worden rechtsgeldig betaald aan de uit de echt gescheiden echtgenoot die als begunstigde is aangewezen, behoudens toepassing van artikel 299 van het Burgerlijk Wetboek.

  B. ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.

  Art. 132. Rechten van de verzekeringnemer gedurende de proeftijd.
  De rechten die krachtens de artikelen 106 tot 120 aan de verzekeringnemer toekomen, blijven gedurende de proeftijd behouden, tenzij de echtgenoten anders hebben bedongen in hun echtscheidingsconvenant, bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek. De overeenkomst kan slechts aan de verzekeraar worden tegengeworpen nadat hij daarvan op de hoogte werd gesteld.

  Art. 133. Recht op verzekeringsprestaties die opeisbaar worden tijdens de proeftijd.
  De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden tijdens de proeftijd, worden rechtsgeldig betaald aan de als begunstigde aangewezen echtgenoot, tenzij de echtgenoten anders hebben bedongen in hun echtscheidingsconvenant, bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, en zij de verzekeraar op de hoogte hebben gebracht van de nieuwe aanwijzing.

  Art. 134. Recht op verzekeringsprestaties die opeisbaar worden na de overschrijving van de echtscheiding.
  De verzekeringsprestaties die opeisbaar worden na de overschrijving van de echtscheiding, worden rechtsgeldig betaald aan de uit de echt gescheiden echtgenoot die als begunstigde is aangewezen, tenzij de echtgenoten in hun echtscheidingsconvenant, bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, anders hebben bedongen en zij de verzekeraar op de hoogte hebben gebracht van de nieuwe aanwijzing.

  C. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED.

  Art. 135. Scheiding van tafel en bed.
  § 1. In geval van scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten zijn de artikelen 129 tot 131 van toepassing.
  § 2. In geval van scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming zijn de artikelen 132 tot 134 van toepassing.