Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992: Titel III. - Persoonsverzekeringen:
Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten - Afdeling V. - Rechten van de begunstigde.

Afdeling IV. - Rechten van de verzekeringnemer

B. HERROEPING VAN DE BEGUNSTIGING.

  Art. 112. Recht van herroeping.
  Zolang zij niet door de aangewezen begunstigde is aanvaard, is de verzekeringnemer gerechtigd de begunstiging te herroepen totdat de verzekerde prestaties opeisbaar worden.
  De herroeping wordt bewezen overeenkomstig artikel 10.
  Het recht van herroeping komt uitsluitend toe aan de verzekeringnemer. Het kan alleen door hem worden uitgeoefend en niet door zijn echtgenoot, wettelijke vertegenwoordigers, schuldeisers en behoudens het geval van artikel 957 van het Burgerlijk Wetboek, door zijn erfgenamen of rechthebbenden.

  Art. 113. Gevolgen van de herroeping.
  Herroeping van de begunstiging doet het recht op de verzekerde prestaties vervallen.