Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992: Titel III. - Persoonsverzekeringen:
Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten - Afdeling V. - Rechten van de begunstigde.

Afdeling IV. - Rechten van de verzekeringnemer

D. OPNIEUW IN WERKING STELLEN VAN DE OVEREENKOMST.

  Art. 115. Opnieuw in werking stellen.
  Bij opzegging van de verzekering wegens niet-betaling van de premie of bij reductie, kan de verzekering weer in werking worden gesteld in de gevallen en onder de voorwaarden door de Koning te bepalen.