Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992: Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten - Afdeling V. - Rechten van de begunstigde.

C. Rechten van de erfgenamen van de verzekeringnemer ten aanzienvan de begunstigde  

Artikel 124 anno 2007: Inbreng of inkorting in geval van overlijden van de verzekeringnemer.

In geval van overlijden van de verzekeringnemer zijn de premies die hij heeft betaald, niet aan inbreng of inkorting onderworpen, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet mag overschrijden.

Rechtsleer

2006 :  De levensverzekering in het familiaal vermogensrecht

2008 : De levensverzekering in het notariaat