Law - insurance - inheritance

Wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992: Titel III. - Persoonsverzekeringen: Hoofdstuk II. - Levensverzekeringsovereenkomsten - Afdeling V. - Rechten van de begunstigde.

C. Rechten van de erfgenamen van de verzekeringnemer ten aanzienvan de begunstigde  

Art. 124. Inbreng of inkorting in geval van overlijden van de verzekeringnemer.

In geval van overlijden van de verzekeringnemer zijn de premies die hij heeft betaald, niet aan inbreng of inkorting onderworpen, behalve voor zover het betaalde kennelijk buiten verhouding staat tot zijn vermogenstoestand, in welk geval de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet mag overschrijden.

Commentaar - Rechtsleer

Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest van 26 juni 2008 op een prejudiciële vraag bevestigend geantwoord dat artikel 124 van de Wet op de landverzekeringsovereenkomst strijdig is zijn met artikel 10 en artikel 11 van de Grondwet.. Er is namelijk geen objectieve en redelijke verantwoording om reservataire erfgenamen, wat betreft inkorting en inbreng, anders te behandelen.