law : international : absentee

Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Afdeling 3. - Afwezigheid

Internationale bevoegdheid inzake afwezigheid

Art. 40. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot vaststelling van afwezigheid of tot bepaling van de gevolgen ervan, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet met uitsluiting van artikel 5, indien :

  1° de verdwenen persoon bij zijn verdwijning Belg was of zijn gewone verblijfplaats in België had; of

  2° de vordering betrekking heeft op goederen van de afwezige die zich bij de instelling van de vordering in België bevinden.

Recht toepasselijk op de afwezigheid: art. 41