Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Hoofdstuk IV. - De relatie van samenleven

Hoofdstuk V. - Afstamming

Hoofdstuk VI. - Onderhoudsverplichtingen

Hoofdstuk VII. - Erfopvolging

Hoofdstuk VIII. - Goederen
 
Hoofdstuk IX. - Verbintenissen
 
Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Hoofdstuk XI. - Collectieve procedures van insolventie

Hoofdstuk XII. - Trust
 
Hoofdstuk XIII. - Slotbepalingen

16 juli 2004 Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht

(Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op : 27-07-2004)

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Afdeling 1. - Voorafgaande bepaling. Bedoelde aangelegenheid. Art. 1 Afdeling 2. - Onderwerp. Onderwerp. Art. 2 Afdeling 3. - Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats. Nationaliteit. Art. 3 Woonplaats en gewone verblijfplaats. Art. 4 Afdeling 4. - Rechterlijke bevoegdheid. Internationale bevoegdheid gebaseerd op de woonplaats of verblijfplaats van de verweerder. Art. 5 Uitbreiding van de internationale bevoegdheid door wilskeuze. Art. 6 Uitsluiting van de internationale bevoegdheid door wilskeuze. Art. 7 Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvordering. Art. 8 Internationale samenhang. Art. 9 Voorlopige en bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen. Art. 10 Uitzonderlijke toekenning van internationale bevoegdheid. Art. 11 Onderzoek van internationale bevoegdheid. Art. 12 Interne bevoegdheid. Art. 13 Internationale aanhangigheid. Art. 14 Afdeling 5. - Conflictenrecht. Toepassing van buitenlands recht. Art. 15 Herverwijzing. Art. 16 Staten met meer dan één rechtsstelsel. Art. 17 Wetsontduiking. Art. 18 Uitzonderingsclausule. Art. 19 Voorrangsregels. Art. 20 Openbare orde-exceptie. Art. 21 Afdeling 6. - Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Art. 22 Bevoegdheid en procedure voor de erkenning of de uitvoerbaarverklaring. Art. 23 Stukken over te leggen met het oog op de erkenning of de uitvoerbaarverklaring. Art. 24 Gronden voor weigering van de erkenning of de uitvoerbaarverklaring Art. 25 Bewijskracht van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Art. 26 Erkenning en uitvoerbare kracht van buitenlandse authentieke akten. Art. 27 Bewijskracht van buitenlandse authentieke akten. Art. 28 Feitelijk gevolg van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Art. 29 Legalisatie. Art. 30 Vermelding en overschrijving van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten inzake staat en bekwaamheid Art. 31

HOOFDSTUK II. - Natuurlijke personen

Afdeling 1. - Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen. Internationale bevoegdheid inzake staat en bekwaamheid. Art. 32 Internationale bevoegdheid inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen. Art. 33 Recht toepasselijk inzake staat en bekwaamheid. Art. 34 Recht toepasselijk inzake ouderlijk gezag, voogdij en bescherming van onbekwamen. Art. 35 Afdeling 2. - Naam en voornamen. Internationale bevoegdheid inzake naam en voornamen. Art. 36 Recht toepasselijk op de vaststelling van de naam en de voornamen. Art. 37 Recht toepasselijk op de verandering van naam of voornamen. Art. 38 Vaststelling of verandering van naam of voornamen in het buitenland. Art. 39 Afdeling 3. - Afwezigheid. Internationale bevoegdheid inzake afwezigheid. Art. 40 Recht toepasselijk op de afwezigheid. Art. 41

HOOFDSTUK III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid. Internationale bevoegdheid inzake de huwelijksrelatie. Art. 42 Uitbreiding van de bevoegdheid inzake huwelijk en echtscheiding. Art. 43 Bevoegdheid van de Belgische overheden om het huwelijk te voltrekken. Art. 44 Afdeling 2. - Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte. Recht toepasselijk op de huwelijksbelofte. Art. 45 Afdeling 3. - Recht toepasselijk op het huwelijk. Recht toepasselijk op de totstandkoming van het huwelijk. Art. 46 Recht toepasselijk op de vormvereisten voor de voltrekking van het huwelijk. Art. 47 Recht toepasselijk op de gevolgen van het huwelijk. Art. 48 Afdeling 4. - Recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Art. 49 Nadere regels inzake de rechtskeuze. Art. 50 Recht toepasselijk bij gebreke van keuze. Art. 51 Recht toepasselijk op de vorm van de keuze van een huwelijksvermogensstelsel. Art. 52 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogen. Art. 53 Bescherming van derden. Art. 54 Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed. Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Art. 55 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. Art. 56 Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man. Art. 57

HOOFDSTUK IV. - De relatie van samenleven

Begrip " relatie van samenleven ". Art. 58 Internationale bevoegdheid inzake de relatie van samenleven. Art. 59 Recht toepasselijk op de relatie van samenleven. Art. 60

HOOFDSTUK V. - Afstamming

Afdeling I. - Oorspronkelijke afstamming. Internationale bevoegdheid inzake afstamming. Art. 61 Recht toepasselijk op de afstamming. Art. 62 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de afstamming. Art. 63 Recht toepasselijk op de vormvereisten van de erkenning. Art. 64 Bevoegdheid om de erkenning te ontvangen. Art. 65 Afdeling 2. - Adoptieve afstamming. Internationale bevoegdheid inzake adoptie. Art. 66 Recht toepasselijk op de voorwaarden voor de totstandkoming van de adoptie. Art. 67 Recht toepasselijk op de toestemming. Art. 68 Recht toepasselijk op de wijze van de totstandkoming van de adoptie. Art. 69 Aard van de door de adoptie geschapen band. Art. 70 Recht toepasselijk op de omzetting, de herroeping en de herziening van de adoptie. Art. 71 Erkenning van adopties vastgesteld in het buitenland. Art. 72

HOOFDSTUK VI. - Onderhoudsverplichtingen

Internationale bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen. Art. 73 Recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting. Art. 74 Overeenkomst tot verstrekking van onderhoud. Art. 75 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de onderhoudsverplichting. Art. 76

HOOFDSTUK VII. - Erfopvolging

Internationale bevoegdheid inzake erfopvolging. Art. 77 Recht toepasselijk op de erfopvolging. Art. 78 Keuze van het recht toepasselijk op de erfopvolging. Art. 79 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de erfopvolging. Art. 80 Nadere regels inzake de verdeling. Art. 81 Beheer en overgang van de nalatenschap. Art. 82 Vorm van de uiterste wilsbeschikkingen. Art. 83 Interpretatie van de uiterste wilsbeschikkingen. Art. 84

HOOFDSTUK VIII. - Goederen

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid. Internationale bevoegdheid inzake zakelijke rechten. Art. 85 Internationale bevoegdheid inzake intellectuele eigendom. Art. 86 Afdeling 2. - Toepasselijk recht. Recht toepasselijk op zakelijke rechten. Art. 87 Recht toepasselijk op transitgoederen. Art. 88 Recht toepasselijk op transportmiddelen. Art. 89 Recht toepasselijk op cultuurgoederen. Art. 90 Recht toepasselijk op verhandelbare effecten. Art. 91 Recht toepasselijk op gestolen goederen. Art. 92 Recht toepasselijk op intellectuele eigendom. Art. 93 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op het zakelijk statuut. Art. 94 Afdeling 3. - Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Uitwerking van beslissingen inzake intellectuele eigendom. Art. 95

HOOFDSTUK IX. - Verbintenissen

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid. Internationale bevoegdheid inzake contractuele en niet-contractuele verbintenissen. Art. 96 Internationale bevoegdheid inzake consumenten- en arbeidsovereenkomsten. Art. 97 Afdeling 2. - Toepasselijk recht. Recht toepasselijk op contractuele verbintenissen. Art. 98 Recht toepasselijk op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Art. 99 Accessoire aanknoping. Art. 100 Keuze van het recht toepasselijk op verbintenissen voortvloeiend uit een onrechtmatige daad. Art. 101 Inachtneming van veiligheids- en gedragsregels. Art. 102 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Art. 103 Recht toepasselijk op quasi-contractuele verbintenissen. Art. 104 Recht toepasselijk op verbintenissen voortvloeiend uit eenzijdige wilsuiting. Art. 105 Recht toepasselijk op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar. Art. 106 Recht toepasselijk op de wettelijke subrogatie. Art. 107 Recht toepasselijk op de gevolgen van een vertegenwoordiging tegenover derden. Art. 108

HOOFDSTUK X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen. Art. 109 Recht toepasselijk op rechtspersonen. Art. 110 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op rechtspersonen. Art. 111 Verplaatsing van de voornaamste vestiging. Art. 112 Fusie. Art. 113 Rechten voortvloeiend uit een openbare uitgifte. Art. 114 Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen. Art. 115

HOOFDSTUK XI. - Collectieve procedures van insolventie

Toepassingsgebied. Art. 116 Definities. Art. 117 Internationale bevoegdheid inzake insolventie. Art. 118 Recht toepasselijk op de collectieve procedures van insolventie. Art. 119 Plicht tot informatieverstrekking en samenwerking. Art. 120 Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen inzake insolventie. Art. 121

HOOFDSTUK XII. - Trust

Kenmerken van de trust. Art. 122 Internationale bevoegdheid inzake trust. Art. 123 Recht toepasselijk op de trust. Art. 124 Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de trust. Art. 125

HOOFDSTUK XIII. - Slotbepalingen

Afdeling 1. - Overgangsbepalingen. Internationale bevoegdheid en uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Art. 126 Conflictenrecht. Art. 127 Afdeling 2. - Wijzigingsbepalingen. Overschrijving van buitenlandse akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op Belgen. Art. 128 Bewijs van de verblijfplaats bij de aangifte van het huwelijk. Art. 129 Vermelding van de keuze van het recht toepasselijk op het huwelijksvermogensrecht. Art. 130 Draagwijdte van de adoptiewet. Art. 131 Keuze van het huwelijksvermogensstelsel wanneer een van de echtgenoten Belg is. Art. 132 Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel in het buitenland. Art. 133 Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg en van de rechtbank van koophandel. Art. 134 Territoriale bevoegdheid inzake faillissement. Art. 135 Territoriale bevoegdheid inzake de collectieve schuldenregeling. Art. 136 Erkenning van buitenlandse vennootschappen. Art. 137 Territoriaal faillissement van de schuldenaar. Art. 138 Afdeling 3. - Opheffingsbepalingen. Opgeheven bepalingen. Art. 139 Afdeling 4. - Inwerkingtreding. Inwerkingtreding. Art. 140

 

Circulaire: 2004

 

2747.com / law / / / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht