Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst en tegenvordering

Art. 8. Een Belgische rechter bevoegd om kennis te nemen van een vordering, is eveneens bevoegd om kennis te nemen :

  1° van een vordering tot vrijwaring of tot tussenkomst, tenzij deze slechts is ingesteld om de gedaagde te onttrekken aan de normaal bevoegde rechter;

  2° van een tegenvordering voortvloeiend uit het feit of uit de handeling waarop de oorspronkelijke vordering is gegrond.