Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Uitzonderlijke toekenning van internationale bevoegdheid


Art. 11. Onverminderd de andere bepalingen van deze wet zijn de Belgische rechters uitzonderlijk bevoegd wanneer de zaak nauwe banden met België heeft en een procedure in het buitenland onmogelijk blijkt of het onredelijk zou zijn te eisen dat de vordering in het buitenland wordt ingesteld.