legalisatie

Overeenkomst van 13 mei 1975 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot afschaffing van legalisatie van openbare akten

Art. 12
(1) Deze Overeenkomst zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk worden uitgewisseld te Bonn.
(2) Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.
(3) Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan op ieder ogenblik deze Overeenkomt schriftelijk opzeggen. De opzegging wordt van kracht zes maanden na ontvangst van de kennisgeving door de andere Partij.

De bekrachtigingsoorkonden werden uitgewisseld te Bonn op 26 februari 1981.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12.2 van de Overeenkomst treedt ze in werking op 1 mei 1981.

De overeenkomst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 1981.