legalisatie
Tussen Belgie en Frankrijk heeft het Verdrag van 25 mei 1987 de plaats ingenomen van

Belgisch - Franse overeenkomst

Overeenkomst betreffende de afschaffing van de legalisatie van de openbare akten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek
Ondertekend te Parijs op 9 november 1981.

In hun verlangen om de overlegging, in één van de twee overeenkomstsluitende Staten, van de in de andere Staat opgemaakte openbare akten te vergemakkelijken, en bekommerd om, in hun wederzijdse betrekkingen, de beschikkingen aan te vullen van de Overeenkomst van Den Haag van 5 oktober 1961, die in overeenstemming met haar artikel 3, alinea 2, de vereiste van legalisatie van de vreemde openbare akten afschaft, hebben besloten de onderhavige Overeenkomst te sluiten.


Art. 1
   De in één der twee Overeenkomstsluitende Staten opgemaakte akten worden vrijgesteld van legalisatie, autenticiteitsverklaring, voorwaarverklaring en elke soortgelijke formaliteit, alsook deze van de apostille, op het grondgebied van de andere contracterende Staat.
   Deze akten moeten voorzien zijn van een stempel of officiële zegel, van de handtekening van de bevoegde overheid indien het originelen betreft, of van een verklaring van eensluidendheid indien het officiële kopieën betreft.


Art. 2
   Worden voor de toepassing van de onderhavige Overeenkomst als openbare akten beschouwd, indien het originelen of indien het officiële kopieën betreft:
    – 1. De volgende rechterlijke of buitenrechterlijke documenten:
    – De documenten die uitgaan van rechtscolleges en deze die uitgaan van de bij die rechtscolleges aangestelde Openbare Ministeries.
    – De rechterlijke documenten die neergelegd zijn of geregistreerd worden bij een rechtbank.
    – De akten opgesteld door de openbare ambtenaren, de beambten en de speciaal gemachtigde personen die behoren tot de rechterlijke macht zoals de griffiers, de gerechtsdeurwaarders, de experten en de beëdigde vertalers
    – 2. De notariële akten en, inzonderheid, de notariële attesten betreffende de akten neergelegd als minuten bij de notarissen.
    – 3. De documenten door de diplomatieke en consulaire ambtenaren van één van de twee Staten opgesteld, zowel indien de diplomatieke zending of de consulaire post zijn zetel heeft in de andere Staat als in een derde Staat.
    – 4. De administratieve documenten.Art. 3
   De officiële verklaringen op de onderhandse akten aangebracht, zoals de vermeldingen van registratie, de visa voor vaststaande datum, de voorwaarverklaringen van handtekening, de voorwaarverklaringen van eensluidendheid en de voorwaarverklaringen van getrouwheid en onberispelijkheid maken eveneens openbare akten uit in de zin van de huidige overeenkomst wanneer zij uitgaan van de overheden bedoeld in artikel 2.


Art. 4
   Men verstaat onder legalisatie, in de zin van de onderhavige Overeenkomst, de formaliteit waardoor de diplomatieke of consulaire agenten van de Staat op wiens grondgebied een akte moet overgelegd worden, de waarachtigheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de akte is opgetreden en, in voorkomend geval, de identiteit van de stempel of zegel waarmee deze akte is bekleed, bevestigen.


Art. 5
1 Wanneer één der openbare akten bedoeld in artikels 2 en 3 wordt overgelegd in één van de twee Staten en er ernstige redenen bestaan om de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van de akte is opgetreden en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de stempel waarmede de akte is bekleed, in twijfel te trekken, mag een aanvraag om onderzoek naar de echtheid rechtstreeks gericht worden aan:
    – In België, tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
    – In de Franse Republiek, tot de Burgerlijke Dienst van het Internationaal rechterlijk hulpbetoon bij het Ministerie van Justitie.

2 Deze overheden zijn belast het antwoord van een persoon, van het organisme of van de bevoegde overheid over te maken.


Art. 6
1 De aanvragen voor een onderzoek naar echtheid en de inlichtingen voorzien bij artikel 5 van onderhavige Overeenkomst, moeten, in de mate van het mogelijke, vergezeld zijn van het origineel of van een fotokopie van het document.
2 De aanvraag en de bijgevoegde stukken aan de bevoegde Belgische overheid gericht, zijn gesteld in één der Belgische nationale talen of gaan vergezeld van een vertaling in één dezer talen. De aanvraag en de bijgevoegde stukken, die aan de bevoegde Franse overheid zijn gericht, worden gesteld in de Franse taal of gaan vergezeld van een vertaling in het Frans.
3 De uitvoering van deze aanvragen geeft geen aanleiding tot de betaling van enige taxe of kosten.


Art. 7
   Ieder der contracterende partijen verbindt er zich toe aan de andere de voltooiïng te melden van de door zijn Grondwet vereiste procedures voor de in werkingstelling van de huidige Overeenkomst die van kracht zal worden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de laatste van deze betekeningen. De huidige Overeenkomst herroept de op 29 november 1922 uitgewisselde verklaring tussen België en Frankrijk betreffende de afschaffing van de legalisatie van de akten van de Burgerlijke stand: deze verklaring wordt immers zonder voorwerp op het ogenblik van het van kracht worden van het huidig akkoord.
   De huidige Overeenkomst zal van kracht blijven tot het einde van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop één van de contracterende partijen aan de andere zijn wil zal betekend hebben om de uitwerking ervan te doen ophouden.

Gedaan te Parijs, op 9 november 1981, in twee exemplaren, in de Franse en de Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk rechtsgeldig.

(Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 1982)