legalisatie
Koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten


Artikel 1. De legalisatieformule wordt aangebracht op de voor legalisatie voorlegde buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte door de diplomatieke of consulaire ambtenaar of door de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het model gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Wanneer de diplomatieke of consulaire ambtenaar of de Minister van Buitenlandse Zaken die een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte legaliseert prima facie een gebrek vaststelt aan deze buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte, terwijl toch aan alle legalisatievoorwaarden is voldaan, legaliseert hij de buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte en voegt zijn opmerkingen toe op een vastgehecht blad.

Art. 3. De Belgische overheid die de gelegaliseerde buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte ontvangt kan vragen dat de bevoegde diplomatieke of consulaire post een onderzoek doet naar de rechtsgeldigheid van de buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte of naar de waarachtigheid van de opgesomde feiten.

Art. 4. Onze minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.


Bijlage aan het koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten

Legalisatieformule :
Gezien voor legalisatie van de handtekening van
(naam van de persoon wiens handtekening gelegaliseerd wordt)
Controlenummer
Plaats, datum
Deze legalisatie waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet.
Handtekening en stempel van diegene die legaliseert.

Dit KB werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2007 en is de uitvoering van artikel 30 van het Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht.

Op 14 december 2006 heeft de Minister een omzendbrief geschreven inzake legalisatie.