Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen

Recht toepasselijk op rechtspersonen

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op rechtspersonen

Verplaatsing van de voornaamste vestiging. Art. 112

Fusie. Art. 113

Rechten voortvloeiend uit een openbare uitgifte. Art. 114

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

HOOFDSTUK X. - Rechtspersonen

Internationale bevoegdheid inzake rechtspersonen.

Art. 109. In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de geldigheid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een rechtspersoon, indien de voornaamste vestiging of de statutaire zetel van die rechtspersoon zich in België bevindt bij de instelling van de vordering.

Recht toepasselijk op rechtspersonen.

Art. 110. Rechtspersonen worden beheerst door het recht van de Staat op wiens grondgebied zich vanaf de oprichting hun voornaamste vestiging bevindt.

Indien het buitenlands recht verwijst naar het recht van de Staat volgens hetwelk de rechtspersoon is opgericht, is dit laatste recht toepasselijk.

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op rechtspersonen.

Art. 111. § 1. Het recht van toepassing op rechtspersonen bepaalt met name :

1° het bestaan en de juridische aard van de rechtspersoon; 2° de firma of de maatschappelijke benaming; 3° de oprichting, de ontbinding en de vereffening; 4° de rechtsbekwaamheid van de rechtspersoon; 5° de samenstelling, bevoegdheden en werking van zijn organen; 6° de interne verhoudingen onder vennoten of leden alsmede de relaties tussen de rechtspersoon en zijn vennoten of leden; 7° de verkrijging en het verlies van de hoedanigheid van vennoot of lid; 8° de rechten en plichten verbonden aan de winstbewijzen of aandelen en de uitoefening ervan; 9° de aansprakelijkheid voor overtreding van het vennootschapsrecht of van de statuten; 10° de mate waarin de rechtspersoon ten aanzien van derden gehouden is tot betaling van schulden aangegaan door zijn organen.

§ 2. Niettemin kan een rechtspersoon de onbekwaamheid gegrond op beperkingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid krachtens het toepasselijk recht niet inroepen ten aanzien van een tegenpartij indien die onbekwaamheid onbekend is in het recht van de Staat op wiens grondgebied de tegenpartij de rechtshandeling heeft gesteld en zij op dat ogenblik die onbekwaamheid niet kende noch behoorde te kennen.

Verplaatsing van de voornaamste vestiging.

Art. 112. De verplaatsing van de voornaamste vestiging van een rechtspersoon van een Staat naar een andere gebeurt slechts zonder onderbreking in de rechtspersoonlijkheid wanneer zij plaatsvindt met inachtneming van de voorwaarden waaronder het recht van deze Staten zulks toestaat.

Wanneer een rechtspersoon zijn voornaamste vestiging verplaatst naar het grondgebied van een andere Staat, wordt hij vanaf de verplaatsing beheerst door het recht van die Staat.

Fusie.

Art. 113. De fusie van rechtspersonen wordt voor elk van hen beheerst door het recht van de Staat dat voor de fusie op die rechtspersonen van toepassing is.

Rechten voortvloeiend uit een openbare uitgifte.

Art. 114. Rechten voortvloeiend uit de openbare uitgifte van titels worden beheerst, naar keuze van de houder van de titel, door het recht van toepassing op de rechtspersoon of door het recht van de Staat op wiens grondgebied de openbare uitgifte heeft plaatsgevonden.

Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen.

Art. 115. Een buitenlandse rechterlijke beslissing inzake de geldigheid, de werking, de ontbinding of de vereffening van een rechtspersoon wordt in België niet erkend indien, naast het bestaan van een weigeringsgrond bedoeld in artikel 25, de voornaamste vestiging van de rechtspersoon, bij de instelling van de vordering in het buitenland, in België was gevestigd.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht