Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk II. - Natuurlijke personen

Afdeling 2. Naam en voornamen

Recht toepasselijk op de verandering van naam of voornamen.

  Art. 38. De vrijwillige of uit de wet voortvloeiende verandering van naam of voornamen van een persoon wordt beheerst door het recht van de Staat waarvan die persoon op het tijdstip van de verandering de nationaliteit heeft.
  Wanneer het recht van de Staat waarvan een van de echtgenoten de nationaliteit heeft, hem toestaat om ter gelegenheid van het huwelijk een naam te kiezen, vermeldt de ambtenaar van de burgerlijke stand deze naam in de akte van huwelijk.

  
nationality.be