Verdrag van Den Haag van 12 april 1930

Verdrag nopens zekere vragen betreffende de wetsconflicten inzake nationaliteit

Getekend te 's-Gravenhage en goedgekeurd bij W. 20 januari 1939 (B.S., 13 augustus 1939).

Hoofdstuk I. Algemene beginselen

Art. 3

Art. 5 In een derde Staat zal een persoon die twee of meer nationaliteiten bezit, moeten worden behandeld alsof hij er slechts één had. Onverminderd de rechtsregelen, die in de derde Staat ter zake van het personeel statuut worden toegepast, en onder voorbehoud van de geldende verdragen, zal deze Staat op zijn grondgebied van de nationaliteiten, die een zodanige persoon bezit, uitsluitend erkennen hetzij de nationaliteit van het land, waarin de persoon zijn gewone en voornaamste verblijfplaats heeft, hetzij de nationaliteit van het land, waaraan deze persoon in de gegeven omstandigheden feitelijk het nauwst verbonden schijnt te zijn.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Art. 3 : nationaliteit

 

Examen Belgisch notariaat anno 2002

IV.5. Mohammed Bin Nedal, van Algerijnse afkomst, is geboren op 12 juni 1965 te Tizi Ouzou (Algerije) als wettig kind van algerijnse ouders. Op negentienjarige leeftijd verwerft hij vrijwillig de franse nationaliteit maar behoudt niettemin zijn oorspronkelijke nationaliteit.

Van 1968 tot 1991 leefde hij in Dijon (Frankrijk) waar hij studeerde, zijn militaire verplichtingen volbracht en er zijn eerste professionele ervaring opdeed. Hij trouwde er met Jeanne Lapusselle, van franse nationaliteit. Eind 1991 vestigde hij zich in Brussel met echtgenote en zijn twee kinderen uit het huwelijk, Salsabil en Ali. Sedertdien woont hij in Schaarbeek. Vandaag vraagt notaris James Verbruggen, met standplaats te Brussel, zich af welk persoonlijk statuut Mohammed heeft in België, vermits deze hier een neef van zijn vrouw wil adopteren.

De notaris weet dat hij eerst een oplossing moet vinden voor een positief conflict van nationaliteiten, maar hij twijfelt tussen vier oplossingen. Welk is de juiste ?

A. de notaris moet Mohammed vragen de kwestie voor te leggen aan de "Dienst nationaliteiten" bij het Ministerie van Justitie, die waakt over de nationaliteit in België en als enige bevoegd is om conflicten inzake nationaliteit te beslechten.

B. De notaris moet Mohammed uitsluitend als belg beschouwen, met name de nationaliteit van de staat waar hij sedert meer dan tien jaar zijn gebruikelijke hoofdverblijfplaats heeft.

C. De notaris kan Mohammed als Fransman beschouwen, namelijk de nationaliteit van de staat waarmee hij, gelet op de omstandigheden, het meeste verbonden is

D. De notaris kan Mohammed uitsluitend als Algerijn beschouwen, zijnde de nationaliteit van het land waarmee de betrokkene verbonden is door geboorte.

 

2747.com / law / internationaal recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht