Verdrag van New York van 28 september 1954

Verdrag betreffende de Status van Staatlozen

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Art. 1 Definitie van de term “staatloze”

1. Voor de toepassing van dit Verdrag geldt als “staatloze” een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

2. Dit Verdrag is niet van toepassing:

(i) op personen die thans bescherming of bijstand genieten van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, zolang zij die bescherming of bijstand genieten;

(ii) op personen die door de bevoegde autoriteiten van het land waarin zij zich hebben gevestigd, beschouwd worden de rechten en verplichtingen te hebben, aan het bezit van de nationaliteit van dat land verbonden;

(iii) op personen ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat: (a) zij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid hebben begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten welke zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen; (b) zij een ernstig, niet-politiek misdrijf hebben begaan buiten het land hunner vestiging, voordat zij tot dit land werden toegelaten; (c) zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Het Verdrag betreffende de Status van Staatlozen is een verlegstuk van de universele verklaring van de rechten van de mens waarin in artikel 15 voorzien is in het recht op een nationaliteit. Het verdrag werd goedgekeurd voor Belgie bij art. 1 Wet van 12 mei 1960 (B.S., 10 augustus 1960).

Het verdrag komt er in grote lijnen op neer apatriden gelijk te stellen met onderdanen van het land van hun woonplaats of gewone verblijfplaats.

Belgische wetboek van internationaal privaatrecht (2004)

Art. 3 : nationaliteit

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht