Belgische wetboek van internationaal privaatrecht

Afdeling 3. Vaststelling van de nationaliteit, de woonplaats en de verblijfplaats

Nationaliteit

Art. 3 § 1. De vaststelling of een natuurlijke persoon de nationaliteit van een Staat heeft, wordt beheerst door het recht van de betrokken Staat.

§ 2. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon die twee of meer nationaliteiten heeft, beoogt:

1° de Belgische nationaliteit, indien zij een van die nationaliteiten is;

2° in de andere gevallen, de nationaliteit van de Staat waarmee die persoon, alle omstandigheden in acht genomen, de nauwste banden heeft, inzonderheid rekening houdend met zijn gewone verblijfplaats.

§ 3. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon die krachtens de wet of internationale verdragen die België binden de hoedanigheid van staatloze of vluchteling heeft, worden vervangen door een verwijzing naar de gewone verblijfplaats.

§ 4. De verwijzingen in deze wet naar de nationaliteit van een natuurlijke persoon van wie de nationaliteit onmogelijk kan worden vastgesteld, worden vervangen door een verwijzing naar de gewone verblijfplaats.

 

2747.com / law / Internationaal privaatrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Verdrag van Den Haag van 12 april 1930

Art. 3 en Art. 5 : oplossing voor nationalititeitsconflicten

 

Verdrag van New York van 28 september 1954

Verdrag betreffende de Status van Staatlozen (Art. 1)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht