Belgisch Wetboek van Internationaal Privaatrecht

Hoofdstuk IX. - Verbintenissen

Afdeling 1. - Internationale bevoegdheid - Afdeling 2. - Toepasselijk recht

Internationale bevoegdheid inzake contractuele en niet-contractuele verbintenissen.

  Art. 96. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen aangaande verbintenissen, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, betreffende :
  1° een contractuele verbintenis,
  a) indien zij in België is ontstaan; of
  b) indien zij in België wordt uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;
  2° een verbintenis voortvloeiend uit een onrechtmatige daad,
  a) indien de schadelijke handeling zich geheel of gedeeltelijk in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen; of
  b) indien en voorzover de schade zich in België heeft voorgedaan of dreigt zich te zullen voordoen;
  3° een quasi-contractuele verbintenis, indien het feit waaruit zij ontstaat, zich in België heeft voorgedaan.

  Internationale bevoegdheid inzake consumenten- en arbeidsovereenkomsten.

  Art. 97. § 1. De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende een verbintenis bedoeld in artikel 96, ingesteld door een natuurlijk persoon die heeft gehandeld met een doel dat vreemd is aan zijn beroepsactiviteit, namelijk de consument, tegen een partij die een goed of een dienst in het kader van haar beroepsactiviteiten heeft geleverd of had moeten leveren, naast de gevallen voorzien in artikel 96, indien :
  1° de consument in België de handelingen nodig voor het sluiten van de overeenkomst heeft verricht en op dat tijdstip zijn gewone verblijfplaats in België had; of
  2° het goed of de dienst is geleverd of had moeten worden geleverd aan een consument die bij de bestelling zijn gewone verblijfplaats in België had, indien de bestelling is voorafgegaan door een aanbod of publiciteit in België.
  § 2. In verband met de individuele arbeidsbetrekkingen wordt de contractuele verbintenis in België uitgevoerd in de zin van artikel 96 wanneer de werknemer zijn werk gewoonlijk in België verricht ten tijde van het geschil.
  § 3. Een overeenkomst om een rechter internationaal bevoegd te maken, heeft ten aanzien van de werknemer of consument slechts gevolgen indien zij na het ontstaan van het geschil wordt gesloten.