Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht

Hoofdstuk II. Natuurlijke personen
Afdeling 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen

Internationale bevoegdheid inzake staat en bekwaamheid

Art. 32. Behalve in aangelegenheden waar deze wet anders bepaalt, zijn de Belgische rechters bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de staat of de bekwaamheid van een persoon, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien :

  1° die persoon bij de instelling van de vordering zijn gewone verblijfplaats in België heeft; of

  2° die persoon bij de instelling van de vordering Belg is.
nationality.be