nationality.be
Belgisch Wetboek Internationaal Privaatrecht: Hoofdstuk II. Natuurlijke personen
Afdeling 1. Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen

Recht toepasselijk inzake staat en bekwaamheid

Artikel 34 anno 2007:

§ 1. Behalve in aangelegenheden waar deze wet anders bepaalt, worden de staat en de bekwaamheid van een persoon beheerst door het recht van de Staat waarvan hij de nationaliteit heeft.
  De bekwaamheid wordt evenwel beheerst door het Belgisch recht indien het buitenlands recht tot de toepassing van dit recht leidt.
  De bekwaamheid verworven volgens het recht dat krachtens het eerste en het tweede lid van toepassing is, wordt niet verloren ten gevolge van een nationaliteitsverandering.

  § 2. Onbekwaamheden betreffende een bepaalde rechtsverhouding worden beheerst door het recht toepasselijk op die verhouding.

Commentaar