Belgisch Wetboek internationaal privaatrecht : Hoofdstuk XII. - Trust

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de trust

Art. 125

§ 1. Het op de trust toepasselijk recht bepaalt met name :
  1° de oprichting van de trust en de nadere regels ervan;
  2° de interpretatie van de trust;
  3° het bestuur van de trust evenals de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien;
  4° de gevolgen van de trust;
  5° de beëindiging van de trust.

§ 2. Dit recht bepaalt niet de rechtsgeldigheid van de akten van verkrijging of van overdracht van zakelijke rechten op de goederen van de trust, en evenmin de overdracht van zakelijke rechten op die goederen of de bescherming van derde-verkrijgers van die goederen. De rechten en plichten van een derde die een goed van de trust bezit, blijven beheerst door het recht toepasselijk krachtens hoofdstuk VIII.