gezondheidstoestand van meerderjarigen

eye.gif (4900 bytes)

het beheer van hun goederen

A. De meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, kan met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige bewindvoerder toegevoegd worden, als hem nog geen wettelijke vertegenwoordiger werd toegevoegd.

B. 1. Op zijn verzoek, op verzoek van elke belanghebbende of van de procureur des Konings kan aan de te beschermen persoon een voorlopige bewindvoerder worden toegevoegd door de vrederechter van zijn verblijfplaats, of bij gebreke daarvan, van zijn woonplaats.

(Bron: Art. 488bis. Burgerlijk Wetboek: VOORLOPIG BEWIND OVER DE GOEDEREN TOEBEHOREND AAN EEN MEERDERJARIGE)

C. 1. Bij gemotiveerde beschikking wijst de vrederechter een voorlopige bewindvoerder aan met in achtneming van de aard en de samenstelling van de te beheren goederen, de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon en zijn gezinstoestand.
Hij kiest bij voorkeur als voorlopige bewindvoerder de echtgenoot, een lid van de naaste familie of in voorkomend geval, de vertrouwenspersoon van de te beschermen persoon.
De voorlopige bewindvoerder mag niet gekozen worden onder de bestuurs- of personeelsleden van de instelling waarin de te beschermen persoon zich bevindt.