law - labour - act : Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (inhoudstafel anno 2008)

TITEL I. DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN.
HOOFDSTUK I.  Algemene bepalingen.
Art. 1-2, 2bis, 3, 3bis, 3ter, 3quater, 4-5, 5bis, 6-10, 10bis, 11, 11bis, 11ter, 12-15
HOOFDSTUK II.  Verplichtingen der partijen.
Art. 16-20, 20bis, 21-22, 22bis, 23, 23bis, 24-25
HOOFDSTUK III.  Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
Art. 26-30, 30bis, 30ter, 30quater, 31
HOOFDSTUK IV. - Einde van de overeenkomst.
Art. 32-36, 36bis, 37-38, 38bis, 39, 39bis, 40-42
HOOFDSTUK V.  Bijzondere bepalingen betreffende de minderjarige werknemers.
Art. 43-46, 46bis

TITEL II.  DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN.
HOOFDSTUK I.  Algemene bepalingen.
Art. 47-48
HOOFDSTUK II.  Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
Art. 49-51, 51bis, 52-57
HOOFDSTUK III. Einde van de overeenkomst.
Art. 58-65

TITEL III. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN.
HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.
Art. 66- 67 - 68 - 69
HOOFDSTUK II. Loonregeling bij schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
Art. 70-77
HOOFDSTUK III. Einde van de overeenkomst.
Art. 78- 79 - 86

TITEL IV. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HANDELSVERTEGENWOORDIGERS.
Art. 87-107

TITEL V. DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIENSTBODEN.
HOOFDSTUK I.  Algemene bepalingen.
Art. 108-109
HOOFDSTUK II.  Verplichtingen der partijen.
Art. 110-111
HOOFDSTUK III. Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst.
Art. 112-114
HOOFDSTUK IV.  Einde van de overeenkomst.
Art. 115-118
TITEL VI. - De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders <Ingevoegd bij W 1996-12-06/30, art. 4; Inwerkingtreding : 1997-03-01>
Art. 119.1-119.12

TITEL VII.  (Oude TITEL VI) DE OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN. W 1996-12-06/30, art. 3, 039; Inwerkingtreding : 1997-03-01>
Art. 120-130, 130bis, 130ter

TITEL VIII.  (oude TITEL VII) SLOTBEPALINGEN. <W 1996-12-06/30, art. 3, 039; Inwerkingtreding : 1997-03-01>
Art. 131, 131bis, 132-137
notarieel wetboek