Handelshuurwet

§ 6. Overdracht van het gehuurde goed.

Art. 12. Zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, mag hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16, en mits hij de huur opzegt, één jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op straffe van verval.

Hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen vóór de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft.

juridisch advies huren en verhuren in Belgie 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De handelshuurwet beperkt de uitwerking van een uitzettingsbeding door slechts een beperkt aantal opzegredenen toe te laten.

Deze beperkingen zijn slechts van toepassing indien de huurovereenkomst een vaste datum heeft of indien de huurder het goed sedert ten minste zes maanden betrekt. Zoniet zal een uitzettingsbeding zijn volledige uitwerking hebben.

De handelshuurwet geeft de verkrijger geen extra opzegmogelijkheden. Het is dus steeds van belang dat de verhuurder zelf een uitzettingsbeding bedingt in de handelshuurovereenkomst, voor het geval hij later tot verkoop of schenking zou overgaan.

Hof van Cassatie, 19 juni 2003

Ingeval van uitvoerend beslag op onroerend goed is artikel 1575 Ger. W. van toepassing. Uit het opzet van artikel 1575 Ger. W. kan worden afgeleid dat de koper bij uitvoerend beslag op onroerend goed niet kan aangemerkt worden als verkrijger in de zin van artikel 12 van de handelshuurwet.

Dit betekent dus dat wanneer de verhuurder van een winkel te maken krijgt met uitvoerend beslag op zijn eigendom, de huurder zich tegenover de koper niet kan beroepen op artikel 12 van de handelshuurwet. Het enige dat die huurder kan doen is zorgen dat de handelshuurovereenkomst vaste datum heeft, voordat de schuldeisers aan het uitvoerend beslag beginnen.

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Artikel 1743 BW.

 

2747.com / law / huurrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht