de huurprijs
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

Wettekst anno 2006:

Art. 1729. Indien de huurder het gehuurde voor een ander gebruik bezigt dan waarvoor het bestemd was, of voor een gebruik waaruit enig nadeel kan ontstaan voor de verhuurder, kan deze, naar gelang van de omstandigheden, de huur doen ontbinden.