Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen

Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen

juridisch advies huren en verhuren in Belgie

Art. 1714 : Geschrift

Artikel 1714 bis : Verhuring aan studenten

Art. 1715 : Bewijs

Art. 1716 : Mededeling huurprijs en lasten

Art. 1717 : Onderverhuring en overdracht van huur

Art. 1718 : Minderjarigen

Art. 1719 : Verplichtingen van de verhuurder

Art. 1720 : Verplichtingen van de verhuurder: onderhoud

Art. 1721 : Verplichtingen van de verhuurder: vrijwaring

Art. 1722 : Tenietgaan

Art. 1723 : Verplichtingen van de verhuurder

Art. 1724 : Dringende herstellingen

Art. 1725 : Vrijwaring voor feitelijke stoornis door derden

Art. 1726 : Vrijwaring voor een rechtsvordering

Art. 1727 : Feitelijkheden

Art. 1728 : Verplichtingen van de huurder

Art. 1728bis. : Indexaanpassing

Art. 1728ter :  Kosten

Art. 1728quater : Teveel betaald

Art. 1729 : Gebruik

Art. 1730 : Plaatsbeschrijving

Art. 1731 : Geen plaatsbeschijving

Art. 1732 : Aansprakelijkheid voor beschadigingen of de verliezen

Art. 1733 : Aansprakelijk voor brand

Art. 1735 : Bbeschadigingen en verliezen door toedoen van huisgenoten of onderhuurders

Art. 1736 : Overeenkomst van onbepaalde duur

Art. 1737 :  Verstrijken van de termijn

Art. 1738 : Wederinhuring tegen dezelfde voorwaarden

Art. 1739 : Wederinhuring en opzegging

Art. 1740 : Wederinhuring en borgtocht

Art. 1741 : Ontbinding van het huurcontract

Art. 1742 : Dood van de verhuurder en van de huurder

Art. 1743 : Verkoop van het verhuurde goed

Art. 1744 : Uitzettingsbeding

Art. 1745 : Schadevergoeding bij uitzetting

Art. 1747 :  werkhuizen, fabrieken

Art. 1748 :  UItzettingsbeding

Art. 1749 : Uitzettingsvergoeding: betaling

Art. 1750 :  Uitzettingsvergoeding

Art. 1751 : De koper onder beding van wederinkoop

Art. 1752 : Genoegzaam huisraad

Art. 1753 : De onderhuurder

Art. 1754 : Herstellingen

Art. 1755 : Herstellingen

Art. 1756 : Het ruimen van putten en van sekreten

Art. 1757 : De huur van meubelen

Art. 1758 : De huur van een gemeubileerd appartement

Art. 1759bis : Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

Art. 1760 : Ontbinding door de schuld van de huurder

Art. 1762bis : De uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde

Wetsgeschiedenis